Daorson i crkva Sv. Petra i Pavla

(english version) (wersja polska) (Version française)

Manje od 5 km od centra Stoca postoje dva posebna mjesta – ruševine drevnog Iliriskog grada Daorsona te pravoslavna crkva Sv. Petra i Pavla iz XVI. stoljeća.

Sa glavnog mosta na Bregavi (pored bolnice) treba ići prema Mostaru i nakon 300 m skrenuti u prvu ulicu desno. Uska cesta među kućama oštro penje uzbrdo. Gore ima prelijep pogled na panoramu grada te na suprotnoj strani doline, na brdu, može se vidjeti ruševine starog grada Vidoški.

Asfaltna cesta nakon oko 2 km će nas dovesti do makadama gdje treba skrenuti desno. Zahvaljujući stolačkom Udruženju „Troja“, orijentaciju olakšavaju dva znaka. Oko 200 m od početka makadamske ceste nalazi se bunar u blizini kojeg se može ostaviti auto. Čatrnja je izgrađena u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije za domaću stoku. Zanimljiva je zbog svojeg oblika – kišnica se skuplja u velikom betonskom spremniku, ulijeva se u bunar i dalje u korita za stoku.

Idemo dalje prema sjeveru; tokom cijelog putovanja ćemo vidjeti impresivnu masivu Hrgud (1109 m). Nakon oko 200 m šetnje iz lijeve strane naći ćemo slabo vidljivu stazu koja nakon 100 m će nas dovesti do okružene stablima pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla. Crkvu je sagradio guverner Radoslav roda Hrabren-Miloradović. Pored crkve se nalazi staro groblje i dvije kamene stolice iz početka XV. stoljeća koje su koristili u javnim sudovima, a po njima je cijeli grad dobio ime Stolac. Mjesto je stvarno čarobno, tako da obavezno treba ga posjetiti.

Kad se vratimo na glavnu cestu, idemo dalje prema sjeveru (oko 1,5 km) do vidikovca gdje se može slobodno sjesti i uživati u prekrasnom pogledu na dolinu i planinski lanac paralelan s obalom Jadrana. Daorson se nalazi samo oko 400 m od gledišta.

Malo je ostalo od ilirskog grada, samo blokovi stijena, ali ipak ruševine prave veliki dojam. Osim toga, imamo priliku da vidimo planine Velež oko Mostara, planinske lance na obali i Hrgud.(english version)

Ancient city of Daorson and Church of St. Peter and Paul

Less then five kilometers from center of town two special places are located – ruins of ancient Illyrian town Daorson and Orthodox Church of St. Peter and Paul from XVI century.

From main bridge on Bregava river (next to the hospital) one should go in direction to Mostar and after 300 meters turn into first street in the right. Narrow street between the houses goes steeply uphill. From up there you have beautiful panoramic view on the town and on the opposite side of the valley, on the hill, you can see ruins of old town Vidoški.

Asphalt road after about two kilometers will lead you to a dirt road where you should turn right. Thanks to Stolac Association “Troy,” orientation is eased by two signs. About 200 meters from the start of the gravel road is well in the vicinity, where can you leave the car. Cistern was built during the Austro-Hungarian Empire for domestic livestock. It is interesting because of its shape – rainwater is collected in a large concrete tank, it flows into the well and further into troughs for livestock.

Moving on to the north and during the entire trip, you will see an impressive Hrgud massif (1109 m). After about 200 meters walk from the left side we find faint trail that after 100 m will lead us to a tree-lined Orthodox Church of St. Peter and Paul. The church was built by Governor Radoslav genus Hrabren-Miloradović. Next to the church there is an old cemetery, and two stone chairs from the beginning of the fifteenth century that was used in the public courts, town got its name after these chairs – chair means Stolac. The place is really magical, so be sure to visit it.

When we get back to the main road, we go further north (about 1.5 km) to the view where you can feel free to sit back and enjoy the beautiful view of the valley and mountain range parallel to the coast of the Adriatic. Daorson is located only about 400 meters from the viewpoint.

Little is left of the solid whole city, just blocks of rock, but the ruins create an impression. In addition, we have a chance to see the Velez around Mostar, mountain ranges along the coast and Hrgud.

(wersja polska)

Starożytne miasto Daorson i cerkiew św. Piotra i Pawła

Zaledwie niecałe 5 kilometrów do centrum Stolac znajdują się dwa niezwykłe interesujące miejsca – ruiny starożytnego miasta Ilirów Daorson oraz XVI-wieczna prawosławna cerkiew pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.

Z głównego mostu na Bregavie (obok szpitala) należy kierować się w stronę Mostaru, a następnie po ok. 300 metrach skręcić w pierwszą uliczkę w prawo. Wąska droga pnie się ostro pod górę między domami. W dole pięknie prezentuje się miasteczko, a po przeciwległej stronie doliny na wzgórzu, ruiny starego miasta – Vidoški.

Kręta, asfaltowa droga po ok. 2 km doprowadzi nas do skrętu w drogę szutrową w prawo. Orientację ułatwiają dwa ustawione przez Stowarzyszenie „Troya” za Stolac drogowskazy. Około 200 metrów od skrętu znajduje się studnia (čatrnje), przy której można zostawić auto. Studnia została wybudowana za czasów Austro-Węgier dla zwierząt gospodarskich. Jest ciekawa ze względu na konstrukcję: woda deszczowa zbiera się w dużej betonowej rynnie ustawionej pod kątem i spływa do studni, skąd odprowadzana jest do poideł.

Od studni kierujemy się na północ. Po prawej przez całą wędrówkę towarzyszyć nam będzie imponujący widok na masyw Hrgud (1109 m n.p.m.).

Po przejściu ok. 200 metrów od studni trafimy na ścieżkę w lewo, która doprowadzi nas do cerkwi św. Piotra i Pawła. Ścieżka jest mało widoczna, ale punktem orientacyjnym mogą być jedyne na całej drodze drzewa, oddalone od drogi ok. 100 metrów. To właśnie pośród drzew znajduje się prawosławna cerkiew i cmentarz. Cerkiew została ufundowana w 1505 roku przez wojewodę Radosława z rodziny Hrabren-Miloradović. Obok cerkwi znajduje się stary cmentarz oraz dwa kamienne krzesła z początku XV wieku używane podczas publicznych sądów, od których pochodzi nazwa miasteczka. Jest to miejsce niezwykle magiczne, dlatego koniecznie trzeba je odwiedzić.

Po dojściu do głównej drogi dalej wędrujemy na północ (ok. 1,5 km), aż do punktu widokowego, skąd roztacza się przepiękny widok na dolinę oraz pasma gór usytuowanych równolegle do wybrzeża Morza Adriatyckiego.

Od punktu widokowego do Daorson dzieli nas już tylko ok. 400 metrów.

Ze starożytnego miasta Ilirów pozostały jedynie bloki skalne, ale ruiny i tak robią ogromne wrażenie. Ponadto mamy stąd przepiękny widok niemal we wszystkich kierunkach na góry Velež wokół Mostaru, pasma przymorskie i Hrgud.

(Version française)

Cité ancienne Daorson et Eglise St Pierre et Paul
A moins de 5 km du centre de Stolac sont situés deux sites exceptionnels : les ruines de l’ancienne cité illyrienne Daorson, et l’église orthodoxe de St Peter et Paul, datant du XVI° siècle.
A partir du pont principal sur la rivière Bregava (à côté de l’hôpital), prenez la route de Mostar, puis après 300m empruntez la première route vers la droite. Cette route étroite serpentant entre les maisons monte assez rudement. Après 10mn de marche environ, vous pourrez admirer le diaporama sur la ville et ses différents clochers et minarets, et sur les ruines du vieux fort Vidoški sur la colline opposée.

La route goudronnée s’arrête après les deux premiers kilomètres, vous arriverez sur une route rocailleuse où vous tournerez à droite. Grâce au travail de signalisation de l’association « Troy » de Stolac, vous pouvez aisément vous orienter vers le site. 200m après le début du sentier, vous pouvez garer votre véhicule près d’un ancien puits de pierre. Ce puits fut construit pendant l’occupation Austro-Hongroise pour l’usage domestique des habitants des environs. Il est constitué d’une large plateforme collectant les eaux de pluie, qui coulent dans le puits et ensuite dans des auges de stockage.
En marchant vers le Nord et tout au long de la route, vous pourrez admirer le massif de l’Hrgud (1109m). Après 200m, sur votre gauche débute un sentier qui vous mènera vers l’Eglise Orthodoxe de St Pierre et Paul. L’Eglise a été construite par le Gouverneur Radoslav de la lignée Hrabren-Miloradović. Derrière l’église se trouve un ancien cimetière et deux « chaises » datant du XV° siècle qui étaient utilisées pour la justice publique ; la ville fut nommée ainsi d’après ces deux chaises de justice : Stolac signifie « chaise ». Cet endroit est réellement magique, ne le ratez sous aucun prétexte.
Quand vous retrouvez la route principale, marchez sur environ 1,5km pour atteindre le point de vue sur la vallée et sur le massif montagneux parallèle à la mer Adriatique. Daorson n’est alors plus qu’à 400m.
Il ne reste que des ruines des gros blocs de pierre taillées de la cité antique, mais le site est assez impressionnant. De plus, vous aurez la chance d’apercevoir la montagne Velez près de Mostar, ainsi que les chaînes de montagnes longeant la côte et le mont Hrgud.

Comments are closed.